nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
상태:
Đã bàn giao
개발자:
유형
건물 수:
3
층 수:
34
단위 수:
136
규모:
10.622m2
건물 밀도:
38,5%
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
유형: 아파트 상태:Đã bàn giao
건물 수:3 층 수:34
규모: 10.622m2 건물 밀도:38,5%
아파트 수:136 마감일:2017
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
유형: 아파트
상태:Đã bàn giao
건물 수:3
층 수:34
규모: 10.622m2
건물 밀도:38,5%
아파트 수:136
마감일:2017
ko_KRKorean