Chung cư moonlight 1 an lạc green symphony
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
상태:
오프닝세일
유형
건물 수:
1
층 수:
21
단위 수:
494
규모:
6466m2
건물 밀도:
41.73%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
유형: 아파트 상태:오프닝세일
건물 수:1 층 수:21
규모:6466m2 건물 밀도:41.73%
아파트 수:494 마감일:Quý 1/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
유형: 아파트
상태:오프닝세일
건물 수:1
층 수:21
규모:6466m2
건물 밀도:41.73%
아파트 수:494
마감일:Quý 1/2024
ko_KRKorean