Hà Đông

%d개의 결과 표시

뛰어난
Giá: 40 - 45tr/m2
  • 유형 아파트
  • 규모: 6.5 ha
  • 개발자: Hibrand Việt Nam
  • 층 수: 25
  • 영역: 48m2 – 69m2 – 77m2 – 84m2 – 87m2 – 101m2– 117m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557