Moonlight 1 - Anlac Green Symphony

%d개의 결과 표시

오프닝세일
Giá: 40-45tr/m2
  • 유형 아파트 + 상가
  • 규모: 6466m2
  • 개발자: Tập đoàn An Lạc
  • 층 수: 21
  • 영역: 66.42 m2 – 94.88m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557