Moonlight 1 An Lạc Green Symphony

主页 

公寓 

河内 

› Hoài Đức

Chung cư moonlight 1 an lạc green symphony
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
状态:
开盘销售
开发商
类型
建筑物数量:
1
楼层数:
21
单位数量:
494
比例:
6466m2
建筑密度:
41.73%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
类型: 公寓 状态:开盘销售
建筑物数量:1 楼层数:21
比例:6466m2 建筑密度:41.73%
公寓数量:494 完成日期:2024年第1季度
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
类型: 公寓
状态:开盘销售
建筑物数量:1
楼层数:21
比例:6466m2
建筑密度:41.73%
公寓数量:494
完成日期:2024年第1季度
zh_CNChinese