nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
Status:
Handed over
Developer:
Type
Number of buildings:
3
Number of floors:
34
Number of units:
136
Scale:
10.622m2
Building density:
38,5%
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
Type: Apartment Status:Handed over
Number of buildings:3 Number of floors:34
Scale: 10.622m2 Building density:38,5%
Number of apartments:136 Finishing day:2017
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
Type: Apartment
Status:Handed over
Number of buildings:3
Number of floors:34
Scale: 10.622m2
Building density:38,5%
Number of apartments:136
Finishing day:2017
en_USEnglish