Moonlight 1 An Lạc Green Symphony

Home Page 

Apartment 

Hanoi 

› Hoài Đức

Chung cư moonlight 1 an lạc green symphony
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
Status:
Opening sale
Developer:
Type
Number of buildings:
1
Number of floors:
21
Number of units:
494
Scale:
6466m2
Building density:
41.73%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
Type: Apartment Status:Opening sale
Number of buildings:1 Number of floors:21
Scale:6466m2 Building density:41.73%
Number of apartments:494 Finishing day:Quarter 1/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
Type: Apartment
Status:Opening sale
Number of buildings:1
Number of floors:21
Scale:6466m2
Building density:41.73%
Number of apartments:494
Finishing day:Quarter 1/2024
en_USEnglish